Cần lưu ý những gì khi sử dụng mã số mã vạch ? Sau khi được Tổng cục đo lường chất lượng cấp mã số, doanh nghiệp cần lưu ý những việc sau trong quá trình sử dụng mã số mã vạch?

Những điều Doanh nghiệp cần lưu ý

  1. Sau khi được cấp mã doanh nghiệp, doanh nghiệp tự quy định mã số phân định vật phẩm, số phân định tổ chức/địa điểm và lập Mã số thương phẩm toàn cầu (GTIN), Mã số địa điểm toàn cầu (GLN) cho sản phẩm.
  2. Doanh nghiệp phải gửi danh mục các Mã GTIN và Mã GLN được sử dụng cho Tổng cục TCĐLCL (thông qua tổ chức tiếp nhận hồ sơ) để quản lý chung.
  3. Việc gắn hoặc ghi MSMV trên vật phẩm, nhãn, bao bì, phương tiện vận chuyển và trong các tài liệu liên quan kèm theo phải phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế và các quy định khác liên quan.
  4. Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về sự đơn nhất của mã số đăng ký sử dụng và chất lượng mã vạch, tuân thủ theo các tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế liên quan. Doanh nghiệp phải thông báo các thông tin mô tả đối tượng mang MSMV cho các đối tác có liên quan.

>>> http://Thủ tục đăng ký mã số mã vạch tại TPHCM

Đối với nhu cầu sử dụng Mã nước ngoài

Các doanh nghiệp hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam muốn sử dụng Mã nước ngoài (bao gồm cả mã UCC của Mỹ và Canada) để in trên sản phẩm của mình nhằm phục vụ cho mục đích chỉ để xuất khẩu, phải được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc được tổ chức nước ngoài chủ sở hữu ủy quyền sử dụng mã số nước ngoài thông qua thư ủy quyền, hợp đồng sử dụng hoặc các hình thức ủy quyền khác. Sau khi được cấp hoặc được ủy quyền sử dụng mã số nước ngoài, tổ chức sử dụng phải thông báo việc sử dụng mã số nước ngoài với Tổng cục TCĐLCL bằng văn bản, gửi kèm theo bản sao giấy phép sử dụng, thư ủy quyền, hợp đồng sử dụng hoặc bằng chứng ủy quyền khác.

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Liên hệ để được tư vấn đăng ký  MSMV chi tiết: Hotline 0938 672737 or E-mail: info@mondayvietnam.com

>>> Quy trình đăng ký mã số mã vạch mới 

Để lại thông tin để được tư vấn