chuyen-nhuong-von-trong-cong-ty-tnhh

Thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty TNHH

Thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty TNHH. Thành viên tham gia góp vốn vào Công ty TNHH (loại hai thành viên trở lên) nhưng vì lý do nào đó mà không tiếp tục tham gia là thành viên trong công ty thì có thể yêu cầu Công ty mua lại phần vốn góp của …