Các loại cổ phần trong công ty cổ phẩn

Công ty cổ phần có Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Cổ phần là phần vốn góp nhỏ nhất trong công ty cổ phần.

Theo quy định pháp luật doanh nghiệp 2014 thì cổ phần được chia thành 2 loại:

Cổ phần phổ thông:

Đây là loại cổ phần bắt buộc phải có trong công ty cổ phần, người sở hữu cổ phần phổ thông được gọi là cổ phần phổ thông. Đặc điểm của cổ phần phổ thông:

 • Là loại cổ phần chủ yếu trong công ty cổ phần
 • Không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi
 • Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông
 • Công ty có quyền mua lại không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán
 • Tạo cho người sở hữu các quyền và nghĩa vụ cơ bản, đầy đủ như một cổ đông
 • Mọi tổ chức, cá nhân không thuộc trường hợp cấm góp vốn, mua cổ phần đều có quyền sở hữu cổ phần phổ thông.
 • Một cổ phần phổ thông bằng một cổ phiếu
Cổ phần ưu đãi:

Cổ phần ưu đãi có thể có hoặc không nên không bắt buộc phải có trong công ty cổ phần. Cổ phần ưu đãi bao gồm có nhiều loại:

 • Cổ phần ưu đãi biểu quyết

Cổ phần ưu đãi biểu quyết là cổ phần có số biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần phổ thông.

Số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết do Điều lệ công ty quy định.

Cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chỉ có hiệu lực trong 03 năm kể từ ngày công ty được cấp GCNĐKDN. Sau thời hạn đó, cổ phần ưu đãi biểu quyết sẽ chuyển thành cổ phần phổ thông.

Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác.

 • Cổ phần ưu đãi cổ tức

Cổ phần ưu đãi cổ tức là cổ phần được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm.

Cổ tức là mức lợi nhuận sau thuế được chia cho các cổ đông của công ty cổ phần. Cổ tức có thể được trả bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Cổ tức được chia hằng năm gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng. Cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. Mức cổ tức cố định cụ thể và phương thức xác định cổ tức thưởng được ghi trên cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức.

Quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức:

a) Nhận cổ tức;

b) Nhận phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty, sau khi công ty đã thanh toán hết các khoản nợ, cổ phần ưu đãi hoàn lại khi công ty giải thể hoặc phá sản;

c) Các quyền khác như cổ đông phổ thông ngoại trừ quyền biểu quyết, dự hợp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát.

 • Cổ phần ưu đãi hoàn lại

Cổ phần ưu đãi hoàn lại là cổ phần được công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại.

Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại có các quyền khác như cổ đông phổ thông ngoại trừ quyền biểu quyết, dự hợp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát.

 • Cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định

Người nắm giữ cổ phần ưu đãi được gọi là cổ đông ưu đãi. Trong đó, cổ phần ưu đãi biểu quyết chỉ có tổ chức được chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ.

Mỗi loại cổ phần sẽ mang đến cho người sở hữu chúng các quyền, nghĩa vụ và lợi ích khác nhau.

Mỗi loại cổ phần của cùng một loại sẽ tạo cho người sở hữu chúng các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau.

@ Monday VietNam

Chat với chúng tôi qua Facebook
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi Email cho chúng tôi
Gọi ngay cho chúng tôi
DMCA.com Protection Status