Thủ tục thay đồi tên công ty

Thủ tục thay đổi tên công ty

Trong qua trình hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp có thể thay đổi tên công ty và việc thực hiện thủ tục thay đổi phải theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Để tiến hành thay đổi tên công ty, Doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ và thực hiện như sau: Hồ sơ thay đổi …