Nhân dịp sang tháng mới và đầu năm 2024, Monday Vietnam xin gửi một số thông tin chính sách có hiệu lực đáng chú ý vào tháng 01/2024.

1. Luật Đấu thầu được sửa đổi với nhiều điểm đáng chú ý

– Sửa đổi, bổ sung quy định về hành vị bị cấm trong hoạt động đấu thầu so với Luật Đấu thầu 2023.

– Bổ sung một số trường hợp lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt được quy định tại Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được áp dụng hình thức chỉ định thầu.

– Bổ sung quy định về hình thức chào hàng cạnh tranh tại Điều 24 Luật Đấu thầu 2023.

– Bổ sung quy định về ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu.

– Bổ sung quy định về giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại khoản 2, Điều 39, Luật Đấu thầu năm 2023.

– Thay đổi mức bảo đảm dự thầu trong hồ sơ mời thầu.

– Bổ sung chương riêng quy định về đấu thầu trong lĩnh vực y tế.

– Bổ sung quy định về ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu.

2. Giảm lệ phí cấp hộ chiếu online

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025, áp dụng mức thu lệ phí bằng 90% (chín mươi phần trăm) mức thu lệ phí quy định tại điểm 1 Mục I Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư 63/2023/TT-BTC.

Lưu ý: Mức giảm lệ phí sẽ quay trở về như cũ, tức không còn giảm lệ phí.

3. Sửa đổi quy định về phát hành trái phiếu riêng lẻ

Chính phủ ban hành Nghị định số 83/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán. Trong đó, điểm nổi bật đáng kể là những sửa đổi liên quan chào bán trái phiếu riêng lẻ của chính phủ.

4. Sửa đổi quy định về kê khai nộp phí, lệ phí

Nghị định 82/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí.

Theo đó, người nộp phí, lệ phí thực hiện kê khai, nộp phí, lệ phí theo tháng, quý, năm hoặc theo từng lần phát sinh; nộp phí, lệ phí cho tổ chức thu hoặc Kho bạc Nhà nước bằng các hình thức: Nộp trực tiếp bằng tiền mặt hoặc thông qua tổ chức tín dụng, tổ chức dịch vụ và hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Định kỳ hằng ngày, tuần hoặc tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu được vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách tại Kho bạc Nhà nước; tổ chức thu lệ phí phải gửi số tiền lệ phí thu được vào tài khoản lệ phí chờ nộp ngân sách hoặc nộp lệ phí vào tài khoản thu ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước.

Chat với chúng tôi qua Facebook
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi Email cho chúng tôi
Gọi ngay cho chúng tôi
DMCA.com Protection Status