Từ tháng 4/2024, nhiều quy định mới về đất đai, tiền lương, giáo dục… có hiệu lực. Monday VietNam xin giới thiệu một số chính sách pháp luật nổi bật.

Hai quy định của Luật Đất đai 2024 có hiệu lực:

Hai nội dung trên có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2024 theo khoản 2 Điều 252 Luật Đất đai 2024.

Các hoạt động lấn biển: quy định tại Điều 190 Luật Đất đai 2024

– Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân sử dụng vốn, kỹ thuật, công nghệ thực hiện các hoạt động lấn biển; có chính sách hỗ trợ, ưu đãi cho nhà đầu tư thực hiện hoạt động lấn biển theo quy định của pháp luật.

– Trong đó, các hoạt động lấn biển phải tuân thủ 05 nguyên tắc theo quy định (xem chi tiết: https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/toan-van-luat-dat-dai-119240221224513596.htm)

– Tuy nhiên trong trường hợp hoạt động lấn biển mà có phần diện tích thuộc một trong 06 khu vực theo quy định thì chỉ được thực hiện khi được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư.

– Việc giao khu vực biển để thực hiện hoạt động lấn biển được tiến hành đồng thời với việc giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư.

– Đối với trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động lấn biển sẽ do các cơ quan có thẩm quyền sau đây thực hiện:

+ Bộ Tài nguyên và Môi trường giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động lấn biển; thanh tra, kiểm tra hoạt động lấn biển và quản lý khu vực lấn biển theo quy định của pháp luật;

+ Bộ, cơ quan ngang Bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm quản lý, kiểm tra hoạt động lấn biển; ban hành, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và định mức kinh tế – kỹ thuật liên quan đến hoạt động lấn biển;

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm quản lý, giao đất, cho thuê đất lấn biển và thanh tra, kiểm tra hoạt động lấn biển và quản lý, sử dụng khu vực lấn biển trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14: quy định tại Điều 248 Luật Đất đai 2024

– Nguyên tắc, căn cứ giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; Điều kiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Quy định mới về tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ:

– Nghị định 21/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/4/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của:

+ Nghị định số 51/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

+ Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 về tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Sửa quy định về thang lương, bảng lương, phụ cấp lương đối với người lao động:

– Cụ thể, căn cứ vào tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, công ty xây dựng và ban hành thang lương, bảng lương, phụ cấp lương làm cơ sở để xếp lương, trả lương và thực hiện các chế độ đối với người lao động theo quy định của pháp luật lao động.

– Các mức lương trong thang lương, bảng lương, phụ cấp lương do công ty quyết định, nhưng phải bảo đảm quỹ tiền lương tính theo các mức lương trong thang lương, bảng lương, phụ cấp lương không được vượt quá quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động theo quy định.

– Khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, phụ cấp lương, công ty phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc theo quy định, báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu cho ý kiến và công khai tại công ty trước khi thực hiện.

Ảnh minh họa

Loại trừ yếu tố khách quan khi xác định quỹ tiền lương kế hoạch:

– Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung điểm a và điểm b khoản 3 Điều 5 Nghị định số 51/2016/NĐ-CP về xác định quỹ tiền lương kế hoạch cụ thể công ty loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất lao động, lợi nhuận kế hoạch so với thực hiện của năm trước liền kề.

Sửa quy định về xếp lương đối với người quản lý, Kiểm soát viên chuyên trách:

– Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 52/2016/NĐ-CP quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

@Như Ý tổng hợp

Chat với chúng tôi qua Facebook
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi Email cho chúng tôi
Gọi ngay cho chúng tôi
DMCA.com Protection Status